Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden voor “Digital Signage” wordt omschreven als volgt:

Er wordt een overeenkomst gesloten tussen Loungeweb, vertegenwoordigd onder de firmanaam TTH Solutions gcv met als maatschappelijke zetel te 3130 Begijnendijk, Baalsesteenweg 159A enerzijds en door de Klant anderzijds.

De overeenkomst houdt in dat de Klant zich akkoord stelt en zich aan deze voorwaarden tijdens de volledige duur van de overeenkomst, welke door middel van een contract in tweevoud door beide partijen is ondertekend, voorafgegaan met eigenhandig geschreven “Gelezen en goedgekeurd.”

 

A. Bepalingen:

Bij het afsluiten van de overeenkomst zal de Klant van TTH Solutions gcv volgende zaken ontvangen:

 1. Ledmonitor van 27inch (standaardformaat bij afsluiten van overeenkomst). Indien een ander formaat wordt gevraagd door de Klant, is dit mogelijk. Hiervoor zal een meerkost aangerekend worden welke door de Klant zal gekend zijn tijdens het afsluiten van de overeenkomst.
 2. Een standaard ophangbeugel type fixed wallsupport. Optioneel kan een richtbaar, eventueel met zwenkarm alsook een tv steun op voet aangevraagd worden tijdens afsluiten van overeenkomst. Hiervoor zal een meerkost aangerekend worden welke door de Klant zal gekend zijn tijdens het afsluiten van de overeenkomst.
 3. Beheertoestel met de nodige software welke nodig is om het Digital Signage applicatie te laten werken.
 4. De nodige onderdelen zoals hdmi kabel, verdeelstekker, netwerkkabel indien nodig wordt meegeleverd in het startpakket.
 5. De toestellen worden aangekocht en zijn eigendom van de Klant zodra de betaling is voldaan en effectief op onze zakelijke rekening staat.
 6. Een overdracht van accountgegevens zal bij het plaatsen van de Digital Signage systeem gedaan worden samen met de demo ter plaatse.

 

B. Benodigdheden die door de Klant zal voorzien worden teneinde een goede werking van het Digital Signage systeem zal garanderen:

 1. Een vrij en werkend elektrisch stopcontact om het systeem te voorzien van stroom.
 2. Een internet connectie, mag zowel via een bedraad als een draadloos netwerk zijn (ingeval van draadloze internet connectie, zal de Klant op het moment van installatie het login en wachtwoord voor het draadloos netwerk aan de installateur ter plaatse bezorgen).
 3. Een goed werkende pc / laptop voorzien van een internetconnectie om de uitleg te kunnen verschaffen en een demo van het systeem te laten gebeuren.

 

C. Tool om het beheren van Digital Signage mogelijk te maken:

 1. De tool welke gebruikt wordt, werkt op basis van een online platform die door de Klant van eender waar hij of zij zich bevindt te beheren met als voorwaarde dat er een internetverbinding beschikbaar is. De tool is web-based, dit wil zeggen dat het via een webbrowser (zoals bvb Google Chrome of een andere webbrowser) wordt gebruikt.
 2. Tijdens de installatie van het Digital Signage systeem zal een account met login en wachtwoord worden overhandigd aan de verantwoordelijke welke het systeem zal beheren.

 

D. Abonnement:

 1. Om deze tool te kunnen gebruiken, wordt er een abonnement afgesloten tussen TTH Solutions gcv en de Klant.
 2. Het abonnement bestaat uit een maandelijks bedrag om uw account online te houden en is telkens voor een jaar.

Er zijn twee mogelijkheden:

 1. U kan dit bedrag per maand betalen, u krijgt hiervan maandelijks een factuur en betaalt deze binnen de 15 dagen.
 2. U kan dit bedrag per jaar betalen. Bij het betalen per jaar krijgt u hiervoor een korting van €2,40 per maand exclusief BTW.

 

E. Stopzetting abonnement:

 1. Er is een mogelijkheid om in de toekomst het abonnement stop te zetten. Dit houdt echter in dat u geen toegang meer heeft tot het online platform en dat er geen updates en aanpassingen meer kunnen gebeuren op het Digital Signage systeem.
 2. Opzeggingen kunnen gebeuren met inachtneming dat het resterende bedrag tot einde looptijd van dat jaar, niet zal terugbetaald worden. Dit wil zeggen dat als u bvb na zes maanden het abonnement stopzet, dat u de resterende zes maanden niet terugbetaald krijgt indien u een jaarlijks abonnement genomen heeft.
 3. Bij een abonnement waar maandelijks wordt betaald, zal het resterend bedrag gefactureerd worden.
 4. De effectieve stopzetting gaat in vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand. Vanaf dan zal u geen enkele toegang meer hebben tot het online platform.
 5. Een stopzetting kan pas na het einde van het eerste jaar.
 6. Indien een stopzetting niet is gebeurd voor de laatste maand van einde contractdatum, zal er stilzwijgend een nieuw jaar afgesloten worden op dezelfde basis als dat u het contract met bijhorend abonnement heeft afgesloten. Wenst u alsnog het contract stop te zetten na de opzegperiode, dan kan dit maar aan dezelfde voorwaarden als naargelang het type abonnement in artikel E.2 en of E.3 omschreven.
 7. De toestellen zijn door u aangekocht en mag u dan ook behouden.
 8. De stopzetting gebeurd uitsluitend met een aangetekend schrijven aan ons gericht op het volgend adres: TTH Solutions gcv, Baalsesteenweg 159 A, 3130 Begijnendijk.

 

F. Aansprakelijkheid:

 1. De installateur zal de installatie bij de Klant volgens de regels van de kunst plaatsen en aansluiten.
 2. Hoewel de installateur met de nodige voorzichtigheid de installatie zal uitvoeren, zal en kan de installateur als TTH Solutions gcv, niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de eventuele gemaakte schade die voortkomen tijdens of na de installatie van het Digital Signage systeem.
 3. Enige schade die opgelopen wordt door eventueel verkeerd gebruik van het online platform aan computer en eventuele virussen, malware, en andere zaken die het computernetwerk en de computer(s) oplopen en de performantie van voornoemde zou kunnen beïnvloeden, zal niet kunnen verhaald worden op de installateur als op TTH Solutions gcv en wijzen iedere aansprakelijkheid hierin af.
 4. Hoewel onze systemen zo veilig mogelijk worden opgebouwd en continu gemonitord worden, is het belangrijk dat TTH Solutions gcv hiervan zo snel mogelijk ingelicht wordt. Zo kunnen wij nakijken of het probleem al dan niet door ons veroorzaakt werd.

 

G. Garantiebepalingen:

 1. Op alle componenten welke geïnstalleerd worden behalve de computer / laptop welke gebruikt wordt om het online platform te gebruiken, berusten op een garantie van 24 maanden.
 2. Bij defect zal TTH Solutions gcv gecontacteerd worden, wij of onze installateur komen dan ter plaatse om na te kijken wat het probleem is en trachten dit zo snel mogelijk op te lossen.
 3. De garantie vervalt wanneer blijkt dat de schade berokkend wordt door toedoen van derden, het niet onderhouden als een goede huisvader, door elektrische problemen in de installatie van het gebouw (kortsluiting, piekstromen, ruis/ vervuiling op het elektrisch net) of door een slecht werkend internetverbinding of draadloos netwerk.
 4. Indien er één of meerdere componenten geopend en getracht werd dit eigenhandig te herstellen, anders dan door een door ons erkende installateur / technieker, vervalt de garantie.

 

H. Betalingen

 1. Alle facturen worden betaald op onze rekening, uiterlijk binnen de 15 dagen na factuurdatum.
 2. Enig beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
 3. Indien de Klant enige factuur van TTH Solutions gcv niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.
 4. Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is de Klant die consument is, wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag. Een Klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is 1% rente per maand verschuldigd.
 5. Indien de Klant nalatig blijft het verschuldigde bedrag, verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig artikel H.4, te voldoen, is Klant aanmaningskosten van € 35,- exclusief BTW verschuldigd.
 6. Bij uitblijvende betaling zal TTH Solutions gcv de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door TTH Solutions gcv geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,- exclusief BTW.
 7. Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan de Klant zijn bezwaren uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum aan TTH Solutions gcv kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal TTH Solutions gcv een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door de Klant aanvaard.
 8. Indien Klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso zal TTH Solutions gcv het verschuldigde bedrag automatisch incasseren van de opgegeven bankrekening. Klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.
 9. Indien de Klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso en de afschrijving laat storneren is de Klant administratie verschuldigd.

 

I. Persoonsgegevens:

 1. De Klant geeft met het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Op verzoek van de Klant zal TTH Solutions gcv de door TTH Solutions gcv verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail openbaren en/of wijzigen.

 

J. Geschillen:

 1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist TTH Solutions gcv.
 2. Alle geschillen tussen TTH Solutions gcv en de Klant worden beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen tussen TTH Solutions gcv en de Klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Leuven.